اسامی داوران و اپراتورهای PYPT 2017

شماره

اسامی داوران دهمین دوره مسابقه PYPT

1

آقای دکتر محمد قربانی ( دانشگاه صنعتی شریف و مرکز IPM)

2

آقای دکتر حسین سالاری(دانشگاه صنعتی شریف)

3

آقای دکتر مسعود ترابی آزاد ( دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال)

4

آقای محمود رضا امینی (کارشناس ارشد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی)

5

خانم مریم زواره ی کارشناس ارشد فیزیک (عضو گروه اصلاح و بازنگری کتب جدید التالیف و دبیر دبیرستان سمپاد)

6

خانم نوشین آقابابایی کارشناس ارشد فیزیک IPM and Nano Mabna Iranian Company

7

آقای امیر حسین مردی ( دانشجوی دکترای فیزیک صنعتی شریف)

8

حسن باقری ولوجردی( کارشناس ارشد فیزیک (مدرس و برنامه نویس Company PTP )

9

خانم دکتر هاجر وکیلی (دکتری تخصصی فیزیک، گرایش کیهانشناسی، دانشگاه صنعتی شریف)

10

خانم ریحانه وجودی سلمانی ( دانشجوی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر)

11

خانم یاسمین معصومی سفید خانی( عضو IYPT 2014,2015 و دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف)

12

آقای حسین فاطمی اردستانی( کسب رتبه دوم مسابقه AYPT 2014 و دانشجوی مکانیک صنعتی شریف)

شماره

اسامی اپراتورهای دهمین دوره مسابقه PYPT

1

فائزه قلار دانشجوی فیزیک

2

شکوفه میریان  دانش آموز

3

فاطمه زارع دانشجوی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر

 
COPYRIGHT ©:2017 AYIMI

-

 ثبت رسانه بر خط وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران

 

Valid XHTML and CSS.